FA    [EN]
 
 
 
 
1391/11/17 سه‌شنبه

قابل توجه دانشجویانی که درخواست مهمان موقت داده اند:

دانشجویانی که درخواست مهمان موقت داده اند از مسیر:
دانشجو---->درخواست ها ----->درخواست مهمان به سایرواحدها و مراکز---->درقسمت مقصد وضعیت مهمان ذکرشده است.